STATUT
„COMMUNITY WITH SHARED FUTURE FOR MANKIND” GŁÓWNE STOWARZYSZENIE GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „COMMUNITY WITH SHARED FUTURE FOR MANKIND” GŁÓWNE STOWARZYSZENIE GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW i w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi: „COMMUNITY WITH SHARED FUTURE FOR MANKIND” GENERAL ASSOCIATION OF GLOBAL ENTREPRENEURS.

3. Nazwa Stowarzyszenia w języku chińskim: 人类命运共同体” 世界侨商联合总会

4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z p. z.), oraz niniejszego Statutu.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2 SIEDZIBA, TEREN I TERMIN DZIAŁANOŚCI

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wólka Kosowska, w powiecie Piaseczyńskim, w gminie Lesznowola.

2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na czas nieograniczony.

4. Na terenie swojej działalności Stowarzyszenie może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.

5. Stowarzyszenie może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem lub założycielem organizacji krajowych oraz zagranicznych o podobnych zadaniach statutowych, a także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i być członkiem wspierającym stowarzyszeń.

§ 3 OSOBOWOŚĆ PRAWNA

1. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Stowarzyszenie nie ma uprawnień władczych a jego działalność nie może naruszać samodzielności członków ani też ingerować w ich sprawy wewnętrzne.

§ 4 ZADANIA STOWARZYSZENIA

Zadaniem Stowarzyszenia jest:

 

 1. Zbudowanie platformy wymiany informacji biznesowych pomiędzy zrzeszonymi w nim członkami,

 2. Prowadzenie inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością w biznesie oraz działalnością integrującą podmioty międzynarodowe,

 3. Propagowanie i szerzenie idei harmonii, integracji, poczucia solidarności i wzajemnej pomocy pomiędzy narodami i obywatelami wszystkich państw celem zbudowania połączonego ze sobą odpowiedzialnego społeczeństwa w Polsce i na świecie,

 4. Dzielenie się własnymi doświadczeniami i światopoglądami,

 5. Propagowanie podejścia wzajemnego uzupełniania się różnych kultur, 

 6. Promowanie zrównoważonego rozwoju z naciskiem na dbałość o środowisko w celu harmonijnego współistnienia ludzkości,

 7. Doradztwo w sprawach rozpoczęcia działalności na rynku międzynarodowym dla podmiotów niezrzeszonych w Stowarzyszeniu,

 8. Wspieranie globalnej współpracy gospodarczej.

§ 5 SPOSOBY REALIZACJI

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe poprzez:

 

 1. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, władzami samorządowymi, jednostkami naukowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi a także przedstawicielstwami dyplomatycznymi,

 2. Doradztwo dla członków stowarzyszenia w zakresie polityki, wymiany informacji i dzielenia się zasobami oraz wspieranie ich w zakresie prowadzonych przez nich procesów wymiany i współpracy w obszarach gospodarki, handlu, kultury, nauki oraz technologii,

 3. Wspieranie globalnej współpracy gospodarczej poprzez zbieranie opinii, poglądów i uwag od podmiotów gospodarczych i osób zajmujących się nauką i biznesem,

 4. Gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących światowej gospodarki,

 5. Świadczenie na rzecz członków pomocy oraz doradztwa w zakresie budowania w nich poczucia odpowiedzialności społecznej, działalności charytatywnej oraz wspierania dobra publicznego,

 6. Wydawanie i redagowanie czasopism, rocznika oraz innych publikacji, utworzenie oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia i zamieszczanie na nich odpowiednich treści,  

 7. Stworzenie profili Stowarzyszenia na komunikatorze WeeChat oraz innych mediów społecznościowych,

 8. organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniach sądowych w związku z działalnością członków Stowarzyszenia,

 9. Tworzenie komisji problemowych, komitetów, zespołów ekspertów i innych zespołów kolegialnych,

 10. organizowanie i współorganizowanie targów i wystaw krajowych i zagranicznych a także innych imprez promocyjnych,

 11. Organizowanie forów: biznesowych, gospodarczych i handlowych,

 12. Wspieranie wymiany kulturalnej, edukacyjnej i akademickiej,

 13. Przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej gospodarki,

 14. Realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju w zakresie nauki, gospodarki, stosunków międzynarodowych oraz relacji międzyludzkich.

§ 6 CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu dzieli się na następujące kategorie:

 1. członkowie zwyczajni,

 2. członkowie honorowi,

 3. członkowie wspierający

2.  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła istotny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która świadczy wolę czynnego popierania celów i działalności Stowarzyszenia oraz zadeklaruje opłacanie składek członkowskich nie niższych od stawki opłacanej przez członka zwyczajnego.

5. Osoby prawne dla wykonywania statutowych praw reprezentowane są w Stowarzyszeniu przez swych przedstawicieli, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Osoby fizyczne wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Członkowie Stowarzyszenia lub ich przedstawiciele mogą reprezentować w pracach Stowarzyszenia innych członków, na podstawie pełnomocnictw określających zakres reprezentacji.

8. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru.

9. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu. Wniosek o przyjęcie w poczet członków, zawierający kategorię członkostwa, powinien być złożony Zarządowi na adres Biura Stowarzyszenia lub na jego adres e-mail. Wniosek rozpatrywany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

10. W przypadku stwierdzenia, iż ubiegający się o członkostwo nie spełnia wymogów statutowych Zarząd Stowarzyszenia odmawia przyjęcia w poczet członków i zawiadamia go o tym na piśmie, pouczając o możliwości złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od daty otrzymania odmowy. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu i jego decyzja jest ostateczna. W przypadku uwzględnienia odwołania datą przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest data uchwały Walnego Zebrania Członków.

11. Zarząd Stowarzyszenia może także przyznać honorowy tytuł członkowski osobie fizycznej, szczególnie zasłużonej dla działalności Stowarzyszenia. Także Ambasady oraz organizacje publiczne i organizacje non-profit mogą otrzymać tytuł honorowego członka. Przyjęcie członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

 2. korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia oraz uczestniczenia we wszystkich formach jego działalności,

 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 4. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków oraz w posiedzeniach innych organów  Stowarzyszenia , na których rozpatrywane są sprawy bezpośrednio ich dotyczące,

 5. udziału w pracach Stowarzyszenia. 

2.  Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 1. kierowania się w swojej działalności zasadami etyki zawodowe, normami rzetelnego postępowania i wypełniania obowiązków społecznych,

 2. przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów i uchwał jego organów,

 3. udziału w realizacji uchwał i rezolucji Stowarzyszenia,

 4. regularnego płacenia składek członkowskich,

 5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

 6. Promowania i wspierania celów i założeń statutowych Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi korzystają z praw członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia oraz przestrzegają obowiązków, z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

§ 8 SKREŚLENIE I WYKLUCZENIE CZŁONKA

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia,

 2. Wykreślenia,

 3. Wykluczenia.

2. Wystąpienie członka Stowarzyszenia następuje z dniem wskazanym przez członka w pisemnym oświadczeniu o wystąpieniu ze Stowarzyszenia  skierowanym do Zarządu.

3. Wykreślenia z listy członków z powodu śmierci lub utraty statutowych warunków członkostwa, w szczególności na skutek likwidacji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, w tym niepłacenia składek w terminach określonych w § 9 pkt 2, lub prowadzenia działalności godzącej w dobre imię Stowarzyszenia lub dopuszczenia się przez członka naruszenia przepisów ustawowych i/lub wykonawczych.

5. wykreślenie i wykluczenie członka następuje na podstawie odnośnej uchwały Zarządu. Dla ważności takiej uchwały wymagana jest obecność 2/3 członków Zarządu. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego i wydania stosownej uchwały Zarząd może dokonać zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia .

6. Wykreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu.

§ 9 SKŁADKI CZŁONKÓW

1. Wysokość składki członkowskiej uchwalana jest corocznie z wyprzedzeniem przez Walne Zebranie Członków.

2. Składkę wnosi się jednorazowo w terminie do końca pierwszego kwartału roku, na który składka została ustalona lub w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty otrzymania decyzji o przyjęciu w poczet członków. Składki za kolejne lata są płatne w takich samych terminach co pierwsza składka, chyba że Zarząd zadecyduje inaczej.

§ 10 ORGANY STOWARZYSZENIA

1. Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna,

 

2. W celu efektywnego wykonywania zadań, ustanawia się Sekretarza, jako jednostkę pomocniczą, wykonującą zadania powierzone jej przez organy Stowarzyszenia.

§ 11 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 12 ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały tylko w sprawach ujętych w porządku obrad, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia lub ich pełnomocników. 

2. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podejmowane tylko w sytuacji, gdy w Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia lub ich pełnomocnicy i jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku i winno odbyć się w ciągu 1 kwartału każdego roku kalendarzowego.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd obowiązany jest powiadomić wszystkich członków zawiadomieniami wysłanymi listem poleconym lub pocztą elektroniczną co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka, chyba że członek zażądał na piśmie, aby zawiadomienie zostało przesłane listem poleconym. Do zawiadomienia powinny być dołączone dokumenty, które zgodnie z porządkiem obrad stanowić będą przedmiot obrad, lub informacja, gdzie i kiedy takie dokumenty będą dostępne dla członków Stowarzyszenia

§ 13 NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały tylko w sprawach ujętych w porządku obrad, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia lub ich pełnomocników. 

2. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podejmowane tylko w sytuacji, gdy w Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia lub ich pełnomocnicy i jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków winni określić sprawy, które mają być przedmiotem obrad.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbyć się nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

§ 14 KOMPETENCJE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

 1. Zatwierdzanie porządku obrad i uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

 2. Uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,

 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie jego regulaminu; powoływanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,

 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia oraz odmowie przyjęcia w poczet członków,

 6. Uchwalanie zawieszania w prawach członków Zarządu,

 7. Uchwalanie Statutu i jego zmian, struktury organizacyjnej Stowarzyszenia oraz innych regulaminów określających działalność Stowarzyszenia, a także dokonywanie ich zmian,

 8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją,

 9. Wybór Komisji Likwidacyjnej,

 10. Podejmowanie uchwał o sposobie pokrycia kosztów działalności Stowarzyszenia przewyższających jej dochody,

 11. Ustalanie wysokości składki członkowskiej,

 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym statutem,

 13. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 15 ZARZĄD STOWARZYSZENIA

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia kierującym jego bieżącą działalnością, wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§ 16 SKŁAD ZARZĄDU

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym:

 1. Prezesa Zarządu,

 2. Wiceprezesa Zarządu,

2. Prezesa  i  wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Zarząd jest powoływany na 4 lata. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu podjęcia przez zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwały zatwierdzającej skład Zarządu Stowarzyszenia, przy czym Prezes Zarządu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.

4. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia w okresie kadencji, na skutek śmierci, ustąpienia, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, wygaśnięcia prawa do reprezentowania członka Stowarzyszenia, odwołania przez Walne Zebranie Członków lub z innych przyczyn, jego miejsce zajmuje zastępca członka Zarządu, nominowany przez Walne Zebranie Członków. Jeżeli z wymienionych powyżej przyczyn wygasa mandat więcej niż dwóch członków Zarządu na żądanie pozostałych członków Zarządu, zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyborów uzupełniających członków Zarządu oraz zastępcy członka Zarządu. W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Zarządu, prawo zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia przysługuje każdemu z członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Sekretarza.

6. W przypadku, gdy w okresie kadencji Prezes Zarządu utraci mandat do sprawowania tej funkcji z przyczyn określonych ust. 3 powyżej, Zarząd wybiera nowego Prezesa lub powierza tę funkcję Wiceprezesowi Zarządu do czasu zakończenia kadencji ustępującego Prezesa.

§ 17 POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na sześć miesięcy. Nadto, w każdym czasie może być zwołane posiedzenie, gdy wymagają tego potrzeby Stowarzyszenia.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy jego obradom Prezes Zarządu. W przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.

3. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej 3 jego członków. W razie równej liczby głosów przeważa głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu. Zarząd może także podejmować uchwały w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostaną z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem poinformowani o uchwale, która ma zostać podjęta i jej treści.  

4. W posiedzeniach Zarządu biorą udział członkowie Zarządu. Na posiedzenia Zarządu mogą być również zapraszane osoby spoza jego grona, bez prawa udziału w głosowaniu.

5. Zarząd ma obowiązek zawiadomić członka Stowarzyszenia o terminie posiedzenia, na którym ma być rozpatrywana jego sprawa.

§ 18 KOMPETENCJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. Wydawanie decyzji dotyczących przyjmowania, wykreślenia i wykluczenia członków Stowarzyszenia,

 3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 5. Powoływanie i odwoływanie Sekretarza,

 6. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 7. Podejmowanie uchwał o utworzeniu lub przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 2 pkt 5 niniejszego statutu,

 8. Wydawanie oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia,

 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

 10. Podejmowanie uchwał w sprawach wydatków oraz nabywania i zbywania majątku ruchomego Stowarzyszenia, podlegających akceptacji na najbliższym Walnym Zebraniu Członków,

 11. Powoływanie w razie potrzeby zespołów członkowskich do wykonywania określonych zadań statutowych,

 12. Koordynowanie prac Stowarzyszenia z działaniami innych podmiotów realizujących podobne zadania, zgodnie z celami statutowymi, 

 13. Określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,

 14. Sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków, 

 15. Przygotowanie projektów uchwał i innych materiałów na Walne Zebranie, 

 16. Występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, 

 17. Odpowiadanie za właściwe przechowywanie środków pieniężnych,

 18.  Opracowanie rocznego planu finansowego,

 19.  Prowadzenie bezpośredniej obsługi kasowej,

 20.  Prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej,

 21. Odpowiedzialność za wszystkie rozliczenia Stowarzyszenia, za ich ewidencję zgodną z obowiązującymi przepisami, a także za właściwe przechowywanie dokumentów finansowych Stowarzyszenia i ich archiwizację.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.

3. Do składania oświadczeń w zakresie spraw majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.

§ 19 PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

1. Najwyższą władzą Zarządu Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu .

2. Prezes Zarządu pełni najwyższą funkcję reprezentacyjną Stowarzyszenia na zewnątrz, sprawuje także nadzór nad działalnością sekretarza.

3. Prezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4. Prezes Zarządu może powołać swojego zastępcę spośród pozostałych członków Zarządu.

§ 20 SEKRETARZ

1. Sekretarz jest jednostką, przy pomocy której Zarząd Stowarzyszenia realizuje swoje zadania. Pełni on funkcje administracyjne.

2.  Sekretarz wybierany jest przez Zarząd Stowarzyszenia i bezpośrednio mu podlega.

§ 21 OBOWIĄZKI SEKRETARZA

1. Sekretarz zapewnia obsługę administracyjną oraz techniczną posiedzeń wszystkich organów statutowych Stowarzyszenia w zakresie wykonywania przez Stowarzyszenie zadań statutowych.

2. Sekretarz wykonuje także inne zadania o charakterze administracyjnym, zlecone przez organy Stowarzyszenia.

§ 22 KOMISJA REWIZYJNA

1. Kontrolę finansową, merytoryczną oraz formalną pełni w Stowarzyszeniu Komisja Rewizyjna.

2.Członków komisji wybiera w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Walne Zebranie spośród zarówno członków Stowarzyszenia, jak i z zewnątrz. Wnioski zawierające kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej składane są na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków i przedstawiane do głosowania.

3. W skład komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na 4 lata. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się w dniu podjęcia przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwały zatwierdzającej skład Komisji Rewizyjnej. 

4. Funkcji członka komisji rewizyjnej nie można łączyć z żadną inną funkcją w organie stanowiącym lub wykonawczym Izby.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnych:

 1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

 2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306, z późniejszymi zmianami).

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy ich obradom Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W przypadku jego nieobecności, jego obowiązki przejmuje członek Komisji Rewizyjnej oddelegowany do tej czynności.

7. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności wszystkich jej członków. Komisja Rewizyjna może także podejmować uchwały w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Komisji o uchwale, która ma zostać podjęta i o jej treści zostaną poinformowani z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, na skutek śmierci, ustąpienia, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, wygaśnięcia prawa do reprezentowania Członka Stowarzyszenia, odwołania przez Walne Zebranie Członków lub z innych przyczyn, jego miejsce zajmuje zastępca członka Komisji Rewizyjnej, nominowany przez Walne Zebranie Członków. Jeżeli z wymienionych powyżej przyczyn wygasa mandat więcej niż dwóch członków Komisji Rewizyjnej na żądanie pozostałych członków Komisji Rewizyjnej, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyborów uzupełniających członków Komisji Rewizyjnej oraz zastępcy członka Komisji Rewizyjnej. W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przysługuje każdemu z członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Sekretarza.

9. W przypadku, gdy w okresie kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej utraci mandat do sprawowania tej funkcji z przyczyn określonych ust. 8 powyżej, Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają nowego Przewodniczącego lub powierzają tę funkcję jednemu z Członków Komisji Rewizyjnej do czasu zakończenia kadencji ustępującego Przewodniczącego.

§ 23 KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI KOMISJI REWIZYJNEJ

1.Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawicielstw Stowarzyszenia. Uprawnienie to obejmuje również kontrolę prawidłowości wykonywania praw i obowiązków Stowarzyszenia jako wspólnika spółek prawa handlowego,

 2. Badanie sprawozdań Stowarzyszenia,

 3. Badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym, przy czym Kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia dokonywana jest przez biegłego rewidenta wyznaczanego przez Komisję Rewizyjną,

 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków z zakresu swojej działalności,

 5. Przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie, Zarząd Stowarzyszenia lub na wniosek 1/10 członków Stowarzyszenia, 

 6. Badanie przynajmniej raz na rok wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez organy Stowarzyszenia,

 7. Wydawanie organom Stowarzyszenia zaleceń w przypadku stwierdzenia w ich pracy nieprawidłowości, 

 8. Korzystanie z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej w zakresie działalności Komisji na koszt Stowarzyszenia. W/w koszty muszą być uzasadnione co do ich podstawy jak i co do wysokości,

 9. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków organów Stowarzyszenia składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 24 MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, prawa majątkowe i wpływy z dochodów Stowarzyszenia.

2. Dochodami Stowarzyszenia są:

 1. wpływy ze składek członkowskich,

 2. wpływy z własnej działalności gospodarczej,

 3. dochody z majątku Stowarzyszenia,

 4. subwencje, darowizny, spadki i zapisy od osób lub instytucji,

 5. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3. Koszty działalności Stowarzyszenia pokrywa z dochodów określonych w pkt. 2.

4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 25 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,

 2. PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 3. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

 4. PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność,

 5. PKD 63.99. Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 6. PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

 7. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

 8. PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 9. PKD 79.12. Z  – Działalność organizatorów turystyki, 

 10. PKD 82.30.Z – Działalność związanej z organizacją targów, promocją konferencji i spotkań,

 11. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

 12. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzieindziej niesklasyfikowana 

 

2. Przeważającą działalnością Stowarzyszenia jest – Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z.

§ 26 ZMIANA STATUTU STOWARZYSZENIA

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.  

2. Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków.

§ 27 ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

1. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić  na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków.

2. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia likwidacji. W skład Komisji mogą wchodzić członkowie Zarządu.

3. Komisja Likwidacyjna dokonuje rozliczenia należności i zobowiązań Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków.

4. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia określi uchwała Walnego Zebrania Członków.

5. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Stowarzyszenia przekazuje wniosek o otwarcie likwidacji właściwego oddziału Krajowego Rejestru Sądowego, w którym Stowarzyszenie jest zarejestrowane.

§ 28 SYTUACJE NADZWYCZAJNE

W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których  mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), zaleca się w przypadku posiedzenia lub głosowania stosowanie następujących procedur:  

1. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad,

 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

4. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a-1c, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).

5. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

§ 29 SPRAWY NIEUREGULOWANE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z p. z.), i inne obowiązujące przepisy.

§ 30 WAŻNOŚĆ STATUTU

1. Statut jest ważny po głosowaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków oraz po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez KRS.

2. Wykreślenie stowarzyszenia z rejestru Stowarzyszeń przez KRS spowoduje, iż przestanie ono istnieć i tym samym ustaje jego byt prawny.